Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu www.zimnivirtualnihry.cz  vyvinutém, registrovaném a provozovaném obchodní společnosti Letní virtuální hry, s.r.o., Francouzská 299/98, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ 097 53 591 (dále jen „společnost“) pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém portálu www.zimnivirtualnihry.cz (dále jen „VOP“).

 I.Úvodní ustanovení – služba/y – popis, změny obchodních podmínek

 • Tyto VOP společnosti upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží a/nebo využití služeb společnosti (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společností a kupujícím/i (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím portálu www.zimnivirtualnihry.cz kupuje anebo hodlá zakoupit u společnosti službu a/nebo zboží nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.
 • Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem (finálním spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy).
 • Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží a/nebo služeb společnosti propagovaných na internetovém portálu www.zimnivirtualnihry.cz.cz Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP. Přednost mají také speciálně vyjednané smluvní podmínky mezi jednotlivě určenými smluvními stranami.
 • Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 • Společnost může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Společnost informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu www.zimnivirtualnihry.cz případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

II. Uzavření Smlouvy mezi společností a zákazníkem

 • Společnost na internetovém portálu www.zimnivirtualnihry.cz propaguje službu/y a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby/eb a/nebo zboží. Ceny nabízeného zboží a/nebo služby/eb jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.
 • Možnost uzavření Smlouvy na zboží a/nebo služby/eb společnosti za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě věrnostních a jiných akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetovém portálu www.zimnivirtualnihry.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce na internetovém portálu www.zimnivirtualnihry.cz.
 • Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby na internetovém portálu www.zimnivirtualnihry.cz jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Nákup“.
 • Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči společnosti a proto zaručuje následující:
 1. je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
 2. veškeré údaje, které poskytuje společnosti, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 3. zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu,
 4. se před zahájením užívání internetového portálu www.zimnivirtualnihry.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,
 • Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo nabízené služby a adresu, na kterou mu bude Nákup doručován, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“).
 • Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ (případně tlačítko s obdobným významem). Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Společnost neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.
 • Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Kupní smlouva mezi společností a Zákazníkem vzniká předáním zboží z Objednávky do rukou Zákazníka nebo jeho zástupce. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za společnost předává, věrohodně prokáže svou totožnost.
 • Aby mohlo dojít k uzavření kupní smlouvy, Zákazník nikdy nebude požadovat vystavení daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, při předání zboží, neboť vzhledem k tomu, že Zákazník má právo v okamžiku předání zásilky zboží od Smlouvy odstoupit nebo provést storno Objednávky nebo jejich částí (viz níže) a tedy určité zboží neodebrat (Smlouva je uzavřena až převzetím zboží), musela by se na místě provádět oprava daňového dokladu, a to v okamžiku převzetí a předání zboží není technicky a časově možné provést. Z tohoto důvodu bude Zákazníkovi pouze předán dodací list se seznamem zakoupeného zboží a jeho cenou. Daňový doklad obdrží zákazník elektronicky emailem, nebo bude ke stažení na profilu Zákazníka na internetovém portálu www.zimnivirtualnihry.cz.
 • Zákazník bere na vědomí, že společnost není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu www.zimnivirtualnihry.cz.
 • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

III. Změna a Storno Objednávky

 • Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení, její změna je možná pouze, pokud se společnost ozve telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě. Storno Objednávky je možné prostřednictvím internetového portálu www.zimnivirtualnihry.cz nejpozději do 3 dnů ode dne předcházejícího dni doručení zboží. V den doručení může Zákazník změnit (a to pouze s výslovným souhlasem společnosti) pouze čas doručení anebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je zboží již vypraveno Zákazníkovi, není možné provést storno Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.
 • Zákazník je ve změně i ve stornu Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo účtu pro vrácení ceny Nákupu.
 • V případě storna Objednávky dle výše uvedeného bude již zaplacená kauce Nákupu poukázána na účet Zákazníka uvedený ve stornu Objednávky (nebude-li storno takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba na zaplacení ceny Nákupu) a pokud společnosti zboží již vyexpedovala, je Zákazník povinen zaplatit storno poplatek ve výši kupní ceny zboží z Objednávky, na jehož zaplacení je společnost oprávněna započíst si odpovídající část z ceny Nákupu.

IV. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

 • Reklamace zboží. Zákazník je povinný/á předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat společnosti na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za společnost předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).
 • Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za společnost předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy společnosti telefonicky nebo prostřednictvím internetového www.zimnivirtualnihry.cz, identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Společnost vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který společnost nabízí, vrátí společnost Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost uhradí Zákazníkovi náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil Zákazníka o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti odeslal. Společnost převezme zboží od Zákazníka v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání společnosti, zboží bylo dodáno do domácnosti Zákazníka v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.
 • Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 • V souladu s ustanovením § 1837 písm. g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží, které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že společnost je oprávněna v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je společnost oprávněna zboží neprodleně zlikvidovat.

V. Cena Nákupu a platební podmínky

 • Cenu Nákupu a případné další náklady dle Smlouvy se platí prostřednictvím bezhotovostního převodu z účtu Zákazníka příkazem z jeho účtu, bezhotovostně prostřednictvím zabezpečovací platební brány, online platební kartou nebo v hotovosti při převzetí zboží.
 • Cena Nákupu je splatná v případě placení bezhotovostním způsobem okamžikem dokončení rezervace na portále www.zimnivirtualnihry.cz a v případě placení v hotovosti je cena nákupu splatná při předání zboží z Objednávky.
 • Zákazník má prostřednictvím internetového portálu www.zimnivirtualnihry.cz možnost objednávat libovolný počet kusů zboží. Tento počet kusů je omezený pouze skladovými zásobami Společnosti.
 • V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. Výše aktuální ceny za dodání zboží na místo určené v den, co byla učiněna Objednávka zboží, je uvedena na webové stránce www.zimnivirtualnihry.cz.
 • Jakákoliv jiná změna bude vždy Zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky a může záviset na požadovaném čase doručení zboží.

VI. Odpovědnost a záruky

 • Společnost odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Společnost tak odpovídá Zákazníkovi, že služba/zboží při převzetí nemá vady.
 • V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měla při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží (potraviny).
 • Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 Občanského zákoníku, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je společnost zavázána, a jedná-li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u společnosti, u kterého zboží bylo koupeno. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu společnost v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 • Společnost nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.
 • Zákazník souhlasí, že společnost nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu www.zimnivirtualnihry.cz Společnost nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu www.zimnivirtualnihry.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu www.zimnivirtualnihry.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 • Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a společnost dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky společnosti anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

VII. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

 • Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál www.zimnivirtualnihry.cz (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat internetový portál www.zimnivirtualnihry.cz výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál www.zimnivirtualnihry.cz.
 • Přístup a užití internetového portálu www.zimnivirtualnihry.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.
 • Zákazník není oprávněn při internetového portálu www.zimnivirtualnihry.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu www.zimnivirtualnihry.cz. Internetový portál www.zimnivirtualnihry.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků společnosti a který je v souladu s jeho určením.
 • Zákazník užívá internetový portál www.zimnivirtualnihry.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na internetovém portálu www.zimnivirtualnihry.cz jsou pouze ilustrativní.
 • Společnost neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu www.zimnivirtualnihry.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál www.zimnivirtualnihry.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.
 • Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu www.zimnivirtualnihry.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí společnosti, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Společnost se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém portálu www.zimnivirtualnihry.cz je nezávadný.
 • Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu www.zimnivirtualnihry.cz.
 • Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

VIII. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

 • Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, spravuje a zpracovává společnost, která zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo společnosti.
 • Společnost zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní registrační formulář, případně neregistrovaných Zákazníků, kteří uzavřou Smlouvu.
 • Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
 • Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
 • Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně ve svých Osobních údajích.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.
 • Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na kontaktní adresu anebo sídlo společnosti.
 • V případě, že by se Zákazník domníval, že společnost nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, může společnost požádat o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Zákazník se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace.
 • Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami společnosti a podnikatelů prezentujících na internetovém portálu www.zimnivirtualnihry.cz své zboží a/nebo služby na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

IX. Doručování a převzetí

 • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.
 • Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

X. Závěrečná ustanovení

 • Pokud vztah související s užitím internetového portálu www.zimnivirtualnihry.cz, nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a společností je místně příslušným soudem soud podle sídla společnosti.
 • V případě sporu mezi Zákazníkem a společností může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.
 • Společnost je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.
 • Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

XII. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

XIII.Technické zajištění platformy:

Technické zajištění platformy a výběr finančních prostředků zajišťuje UP Media & Production, s.r.o., IČ: 06359230, Francouzská 299/98, Praha 10, 100 00